หน้าหลัก

การฝึกซ้อมของนักกีฬาคาราเต้โด โครงการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด ตามมาตราการการฝึกซ้อมของนักกีฬาในโครงการฯ เพื่อรักษาและคงสภาพร่างกายของนักกีฬาให้มีความต่อเนื่อง