หน้าหลัก

ฝ่่ายวิทยาศาตร์การกีฬา จาก กกท.อต. โดย มรภ.อต มาให้คำแนะนำและให้แบบฝึกเพิ่มสมรรถภาพทางกาย พร้อมทั้งดูแลนักกีฬามวยปล้ำที่บาดเจ็บ